Chris Blevins

Chris Blevins

Speelde in  2018

Tot voor kort werk­te Chris Blevins in het plaat­selijke postkan­toor van Hen­ryet­ta, Okla­homa. Zijn muzikale vaardighe­den bleken echter al snel beter dan het sorteren van post, zo bleek toen pro­duc­er Chris Combs deze ruwe dia­mant onder han­den nam.

Resul­taat is een singer-song­writer die met hart en ziel de wereld om hem heen beschri­jft. Zijn num­mers behan­de­len thema’s als liefdesver­dri­et, tand­pi­jn, en poli­tiek. De bebaarde lum­ber­jack uit Okla­homa ver­taalt deze onder­w­er­pen in prachtige akoestis­che blues. The voice of Tul­sa is zodoende een ade­quate benam­ing voor deze jonge muzikant. Rustieke amer­i­cana omgeven door tokke­lende bal­lads span­nen de kroon tij­dens de optre­dens van Blevins. Deze maatschap­pijkri­tis­che arti­est zal zodoende op het Ospelse podi­um ver­schil­lende thema’s bezin­gen. Zijn muziek met inhoudelijke onder­toon is daarom niet alleen mooi, maar geeft ook stof tot nadenken. Alle­maal uitge­dra­gen met een zicht­bare liefde voor muziek.