Contact

Mid­dels het onder­staand for­muli­er kun je con­tact met ons opne­men. Vra­gen zullen wij zo snel mogelijk proberen te beant­wo­or­den.

NB: Het onder­staand con­tact for­muli­er is niet geschikt om mate­ri­aal van bands toe te zen­den. Door de grote ver­schei­den­heid aan (nieuwe) media en via een uit­ge­breid netwerk van adviseurs bereikt ons vol­doende infor­matie over artiesten/​bands die geschikt zijn voor ons fes­ti­val. Daar­naast behan­de­len we geen (pers)accreditatie-aanvragen die via deze weg wor­den inge­di­end. Hier­voor komt er t.z.t. een spe­ci­aal aan­vraag­for­muli­er op onze web­site.