Privacyverklaring

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel, geves­tigd aan Meeuwen­straat 14 6035 GA Ospel, is ver­ant­wo­ordelijk voor de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens zoals weergegeven in deze pri­va­cyverk­lar­ing.

Con­tact­gegevens:

https://​www​.moulin​blues​.nl

Meeuwen­straat 14 6035 GA Ospel

Per­soon­s­gegevens die wij ver­w­erken

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel ver­w­erkt je per­soon­s­gegevens door­dat je gebruik maakt van onze dien­sten en/​of omdat je deze gegevens zelf aan ons ver­strekt. Hieron­der vind je een overzicht van de per­soon­s­gegevens die wij ver­w­erken:

  • Voor- en achter­naam
  • E‑mailadres

Bij­zon­dere en/​of gevoelige per­soon­s­gegevens die wij ver­w­erken

Onze web­site en/​of dienst heeft niet de inten­tie gegevens te verza­me­len over web­site­be­zoek­ers die jonger zijn dan 16 jaar. Ten­z­ij ze toestem­ming hebben van oud­ers of voogd. We kun­nen echter niet con­trol­eren of een bezoek­er oud­er dan 16 is. Wij raden oud­ers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteit­en van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verza­meld wor­den zon­der oud­er­lijke toestem­ming. Als je er van over­tu­igd bent dat wij zon­der die toestem­ming per­soon­lijke gegevens hebben verza­meld over een min­der­jarige, neem dan con­tact met ons op via info@​moulinblues.​nl, dan ver­wi­jderen wij deze infor­matie.

Met welk doel en op basis van welke grond­slag wij per­soon­s­gegevens ver­w­erken

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel ver­w­erkt jouw per­soon­s­gegevens voor de vol­gende doe­len:

  • Verzen­den van onze nieuws­brief
  • Je te kun­nen e‑mailen indi­en dit nodig is om onze dien­stver­len­ing uit te kun­nen voeren
  • Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel analy­seert jouw gedrag op de web­site om daarmee de web­site te ver­beteren en het aan­bod dien­sten af te stem­men op jouw voorkeuren.

Geau­toma­tiseerde besluitvorm­ing

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel maakt geen gebruik van geau­toma­tiseerde besluitvorm­ing.

Hoe lang we per­soon­s­gegevens bewaren

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel bewaart je per­soon­s­gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doe­len te realis­eren waar­voor je gegevens wor­den verza­meld.

  • De inzendin­gen van het con­tact­for­muli­er wor­den max­i­maal 12 maan­den bewaard in ons CMS.

Delen van per­soon­s­gegevens met der­den

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel verkoopt jouw gegevens niet aan der­den en zal deze uit­slui­tend ver­strekken indi­en dit nodig is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst met jou of om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing. Met bedri­jven die jouw gegevens ver­w­erken in onze opdracht, sluiten wij een bew­erk­ersovereenkomst om te zor­gen voor een­zelfde niveau van beveilig­ing en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel bli­jft ver­ant­wo­ordelijk voor deze ver­w­erkin­gen.

Delen van per­soon­s­gegevens met der­den

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel deelt jouw per­soon­s­gegevens met ver­schil­lende der­den als dit noodza­ke­lijk is voor het uitvo­eren van de overeenkomst en om te vol­doen aan een eventuele wet­telijke ver­plicht­ing. Met bedri­jven die je gegevens ver­w­erken in onze opdracht, sluiten wij een ver­w­erk­ersovereenkomst om te zor­gen voor een­zelfde niveau van beveilig­ing en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel bli­jft ver­ant­wo­ordelijk voor deze ver­w­erkin­gen. Daar­naast ver­strekt Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel jouw per­soon­s­gegevens aan andere der­den. Dit doen wij alleen met jouw nadrukke­lijke toestem­ming.

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel ver­strekt uit­slui­tend aan der­den en alleen als dit nodig is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst met jou of om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing.


Derde par­tij

Reden

MailchimpVerzen­den nieuws­brief
Pay­log­icTick­etverkoop


Cook­ies, of vergelijk­bare tech­nieken, die wij gebruiken

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel gebruikt func­tionele, ana­lytis­che en track­ing cook­ies. Een cook­ie is een klein tek­st­be­stand dat bij het eerste bezoek aan deze web­site wordt opges­la­gen in de brows­er van je com­put­er, tablet of smart­phone. Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel gebruikt cook­ies met een puur tech­nis­che func­tion­aliteit. Deze zor­gen ervoor dat de web­site naar behoren werkt en dat bijvoor­beeld jouw voorkeursin­stellin­gen onthouden wor­den. Deze cook­ies wor­den ook gebruikt om de web­site goed te lat­en werken en deze te kun­nen opti­malis­eren. Daar­naast plaat­sen we cook­ies die jouw sur­fge­drag bijhouden zodat we op maat gemaak­te con­tent kun­nen aan­bieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze web­site hebben wij je al geïn­formeerd over deze cook­ies en hebben we je toestem­ming gevraagd voor het plaat­sen ervan. Je kunt je afmelden voor cook­ies door je inter­net­brows­er zo in te stellen dat deze geen cook­ies meer opslaat. Daar­naast kun je ook alle infor­matie die eerder is opges­la­gen via de instellin­gen van je brows­er ver­wi­jderen.

Bek­ijk onze cook­iev­erk­lar­ing om in te zien welke cook­ies wij plaat­sen.

Gegevens inzien, aan­passen of ver­wi­jderen

Je hebt het recht om je per­soon­s­gegevens in te zien, te cor­rigeren of te ver­wi­jderen. Dit kun je zelf doen via de per­soon­lijke instellin­gen van jouw account. Daar­naast heb je het recht om je eventuele toestem­ming voor de gegevensver­w­erk­ing in te trekken of bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens door ons bedri­jf en heb je het recht op gegevensover­draag­baarheid. Dat betekent dat je bij ons een ver­zoek kan indi­enen om de per­soon­s­gegevens die wij van jou beschikken in een com­put­erbe­stand naar jou of een ander, door jou genoemde organ­isatie, te sturen. Wil je gebruik mak­en van je recht op bezwaar en/​of recht op gegevensover­draag­baarheid of heb je andere vragen/​opmerkingen over de gegevensver­w­erk­ing, stu­ur dan een gespeci­ficeerd ver­zoek naar info@​moulinblues.​nl. Om er zek­er van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door jou is gedaan, vra­gen wij jou een kopie van je iden­titeits­be­wi­js bij het ver­zoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pas­fo­to, MRZ (machine read­able zone, de strook met num­mers onder­aan het paspoort), paspoort­num­mer en Burg­erser­vi­cenum­mer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je pri­va­cy. Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval bin­nen vier weken, op jouw ver­zoek rea­geren. Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoud­er, de Autoriteit Per­soon­s­gegevens. Dat kan via de vol­gende link: https://autoriteitpersoonsgege…

Hoe wij per­soon­s­gegevens beveili­gen

Sticht­ing Rhythm & Blues Ospel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maa­trege­len om mis­bruik, ver­lies, onbevoegde toe­gang, ongewen­ste open­baar­mak­ing en ongeoor­loofde wijzig­ing tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan­wi­jzin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op via info@​moulinblues.​nl.