Cookieverklaring

Noodzakelijk

Deze cook­ies zijn essen­tieel voor de werk­ing van onze web­site. Ze zor­gen ervoor dat alles naar behoren werkt.

Cook­ie keyDomainPathCook­ie typeExpi­ra­tionDescrip­tion
Craft­Ses­sion­Id*.moulin​blues​.nl/First-par­tySes­sionDeze cook­ie is
geas­so­cieerd met het Craft-web­con­tent­man­age­mentsys­teem, waar het
func­tion­eert als een anon­ieme sessie-ID.
CRAFT_CSRF_TOKEN*.moulin​blues​.nl/
First-par­ty
Ses­sion
Deze cook­ie wordt door Cloud­flare gebruikt om vertrouwd web­ver­keer te identificeren.
cook­ie-pref­er­ences
*.moulin​blues​.nl
/
First-par­ty
1 year
Hier wordt de voorkeur opges­la­gen voor welke cook­ies geplaatst mor­gen worden.


Voorkeuren

Deze cook­ies stellen de web­site in staat om ver­be­ter­de func­tion­aliteit en per­son­al­isatie te bieden. Ze kun­nen wor­den ingesteld door ons of door externe providers wiens dien­sten we aan onze pag­i­na’s hebben toegevoegd. 

Cook­ie keyDomainPathCook­ie type
Expi­ra­tion
Descrip­tion
sp_​t
.spo​ti​fy​.com
/
Third-par­ty
1 year 1 month
Vereist om de func­tion­aliteit van de geïn­te­greerde Spo­ti­fy-plug-in te garan­deren. Dit resul­teert niet in cross-site functionaliteit.
sp_​landing
.spo​ti​fy​.com
/
Third-par­ty
1 year 1 month
Vereist om de func­tion­aliteit van de geïn­te­greerde Spo­ti­fy-plug-in te garan­deren. Dit resul­teert niet in cross-site functionaliteit.

Statistieken

Deze cook­ies stellen ons in staat om bezoek­ers te tellen en ver­keers­bron­nen te meten, zodat we de presta­ties van onze site kun­nen meten en ver­beteren. Ze helpen ons te begri­jpen welke pag­i­na’s het meest en het minst pop­u­lair zijn en hoe bezoek­ers zich op de site ver­plaat­sen. Alle infor­matie die deze cook­ies verza­me­len, is geag­gregeerd en daarom anoniem.


Cook­ie keyDomainPathCook­ie type
Expi­ra­tion
Descrip­tion
_​ga_​D7CRB05L0K
.moulin​blues​.nl
/
Third-par­ty
1 year 1 month
Deze cook­ie wordt door Google Ana­lyt­ics gebruikt om de sessi­es­ta­tus vast te houden.
_​ga
.moulin​blues​.nl
/
Third-par­ty
1 year 1 month
Deze cook­ie is
geas­so­cieerd met Google Uni­ver­sal Ana­lyt­ics – wat een sig­nif­i­cante
update van de meer alge­meen gebruik­te analy­seser­vice van Google. Dit koek­je is
gebruikt om unieke gebruik­ers te onder­schei­den door een willekeurig gegenereerde toe te wijzen
num­mer als klan­ti­den­ti­fi­catie. Het is opgenomen in elk pagi­naver­zoek in een
site en wordt gebruikt om bezoekers‑, sessie- en cam­pag­negegevens voor de
analy­ser­ap­porten van sites.

Marketing

Deze cook­ies kun­nen door onze adver­ten­tiepart­ners via onze web­site wor­den ingesteld. Ze kun­nen door die bedri­jven wor­den gebruikt om een profiel van jouw inter­ess­es samen te stellen en je rel­e­vante adver­ten­ties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe per­soon­lijke infor­matie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke iden­ti­fi­ca­toren van jouw brows­er en inter­ne­tap­pa­raat.

Wij gebruiken geen mar­ket­ing cookies.