McKin­ley James

Speelde in  2024

McKin­ley James groei­de op in Rochester, New York, en ver­huis­de lat­er met zijn fam­i­lie naar Nashville. Ver­noemd naar McKin­ley Mor­gan­field, beter bek­end als Mud­dy Waters, is het niet vreemd dat James muzikant gewor­den is. Hele­maal niet als je ook nog eens zoon bent van Jason Smay, drum­mer van de JD McPher­son band. Je kunt dus wel zeggen dat de rootsmuziek James met de paple­pel inge­goten is. Dat verk­laart miss­chien waarom hij, ondanks zijn jonge leefti­jd, al als een ware blues-vet­er­aan” klinkt.

Op zijn zevende begon hij met spe­len op de Ham­mond. Een paar jaar lat­er maak­te hij de over­stap naar gitaar. Al snel vol­gde optre­dens in ver­schil­lende blues- en jazz clubs ron­dom Rochester. Hij heeft zelfs zijn eigen diplo­ma-uitreik­ing van de mid­del­bare school lat­en schi­eten voor een optre­den! McKin­ley’s sti­jl kan het best omschreven wor­den als een mix van Stax en Motown Soul met de Blues van Mag­ic Sam en Otis Rush.

Samen met z’n vad­er achter drums reist hij af naar Ospel. Bereid je voor op een muzikale orkaan!