Monster Mike Welch and Mike Ledbetter

Mon­ster Mike Welch and Mike Led­bet­ter

Speelde in  2018

Aan­schouw hier de toekomst van de blues! Deze twee Mikes” ont­moet­ten elka­ar tij­dens een eerbe­toon aan Otis Rush op het drieën­der­tig­ste Chica­go Blues Fes­ti­val. Tij­dens deze eerste muzikale ken­nis­mak­ing knalde het dus­danig dat een serieus ver­volg een hele logis­che stap zou zijn. Het resul­teerde in het album Right Place, Right Time’. Een album, dat een eerbe­toon is aan de klassieke blues uit de vijftiger en zes­tiger jaren. Een zeer inter­es­sante samen­werk­ing was geboren.

Een blues­gi­tarist van 37 jaar oud, die al 25 jaar in het vak zit. Toch is dat wel degelijk het geval bij Mon­ster Mike Welch. Als 11-jarig jochie werd hij ont­dekt en zijn bij­naam Mon­ster” kreeg hij twee jaar lat­er van Blues Broth­er Dan Aykroyd. In 1996 stond hij als brook­ie’ al op het Moulin Blues Fes­ti­val. Inmid­dels is Welch uit­ge­groeid tot één van de toon­aangevende gitaris­ten bin­nen de blues wereld. Hij speelde o.a. met Sug­ar Ray & The Blue­tones (MB 2014), Duke Robil­lard, Nick Moss en Dar­rell Nulisch.

Mike Led­bet­ter, naar ver­lu­id verre fam­i­lie van de leg­en­darische Lead­bel­ly, werd hevig bein­vloed door de 50’er en 60’er blues en soul muziek. Led­bet­ter ver­di­ende zijn muzikale sporen in ver­schil­lende muziek­sti­jlen zoals soul, gospel, jazz en zelfs in de opera! Men­tor Nick Moss over­tu­igde hem uitein­delijk van zijn blues-tal­ent en een veel­belovende én unieke blue­sar­ti­est was geboren.

Samen bren­gen deze twee gas­ten een ontzettende beziel­ing die het best omschreven kan wor­den als kip­pen­vel­ma­te­ri­aal. Ze weten elka­ar muzikaal feil­lous te vin­den en aan te vullen. Moulin Blues is zodoende verzek­erd van een optre­den van for­maat, mon­ster­lijk goed- dat dur­ven we best te zeggen!