Paul Benjaman Band

Paul Ben­ja­man Band

Speelde in  2018

De Amerikaanse staat Okla­homa is van orig­ine een gebied dat veel tal­entvolle muzikan­ten voort­brengt, denk o.a. aan Woody Guthrie, JJ Cale en Leon Rus­sell . Bij het intro­duc­eren van de Paul Ben­ja­man Band ontkom je er niet aan om dit rijke verleden er bij te betrekken, de muziek van deze band is het best te beschri­jven als de New Tul­sa Sound”.

Juist JJ Cale en Leon Rus­sell waren twee van de belan­grijk­ste ontwer­pers van dit oor­spronke­lijk Tul­sa gelu­id. Invloe­den die je meteen herkent wan­neer je luis­tert naar de Paul Ben­ja­man Band. Laid­back muziek met ontspan­nen zang zoals de ken­ner het gewend is van de groot­meesters van de Tul­sa sound.

Paul Ben­ja­man en zijn band voe­gen wel iets nieuws toe aan dit gelu­id: je hoort een ste­vige gitaar, groovey ritmes en invloe­den van ver­schil­lende bestaande muziek­sti­jlen — swamprock, rhythm n’ blues en jazz. Het klinkt gemakke­lijk in het oor maar pas op dit is muziek van hoog niveau.

Leon Rus­sell en J.J. Cale zijn niet meer onder ons, maar zij knikken samen vast goed­keurend vanu­it de muzikan­ten­hemel als zij zien hoe Paul Ben­ja­man en zijn band de Tul­saanse fakkel hebben overgenomen.