Revel in Dimes

Rev­el in Dimes

Speelde in  2016

Dit vierkop­pige gezelschap vin­dt zijn oor­sprong in het Amerikaanse Mon­tauk, waar Eric Sim­mons en Wash­ing­ton Duke tij­dens een optre­den een won­der­schone donkere dame tegen het lijf lopen. Al snel wordt duidelijk dat de funky soul-stem van War­ren per­fect past bij de hyp­no­tis­erende gitaar­riffs en het Juke-Joint-ritme van de twee heren. Met de toevoeg­ing van basig­i­taris Chris Waller smeed­den zij uitein­delijk een band. En wat voor één. Deze band flo­reert namelijk in het gebruik van kekke basli­jn­t­jes, up-tem­po blues en swin­gende gitaar­riffs.

Naast ver­schei­dene andere pow­er­women op Moulin Blues, brengt Rev­el In Dimes óok visueel genot .Dit komt namelijk in de vorm van zan­geres Kia War­ren, een afro-Amerikaanse schone die enerz­i­jds met haar ver­schi­jn­ing menig getrouwde fes­ti­val­be­zoek­er doet kwi­jlen, anderz­i­jds met haar zachthese stemgelu­id de rest van het pub­liek over­tu­igt.

Wij ver­welkomen Rev­el in Dimes van harte en garan­deren tegelijk­er­ti­jd dat zij met hun muziek voor een heftige swing zor­gen bin­nen onze fes­ti­val­gren­zen. Deze heer­lijke dans­bare delta blues is namelijk een regel­rechte aan­vulling op het pro­gram­ma.