Get ready for Moulin Blues

4 maart 2023

Het begint al te kriebe­len… over een dikke twee maan­den is het al zo ver: Moulin Blues 2023 op 5 & 6 mei. We doen dit jaar iets nieuws!

Om alvast in de stem­ming te komen, organ­is­eren we dit jaar in de aan­loop naar ons fes­ti­val, twee pro­mo-events:

Get ready for Moulin Blues”

Zater­dag 11 maart aan­vang 20.30 uur, Cafe De Prins Ospel
Een avond waarin puur muziek de boven­toon voert. We blikken muzikaal terug op het verleden en war­men zek­er ook op voor de aankomende 36e edi­tie van Moulin Blues. Muziek wordt ver­zorgd door Dis­co Haro. Dit alles aangek­leed met, his­torische, nooit eerder ver­toonde sfeer­beelden van het fes­ti­val­ter­rein. Daar­naast hebben we een leuke actie in pet­to!

De Boven­toon meets Moulin Blues”

Zondag 2 april aan­vang 14.00 uur, The­ater de Huiskamer in Weert
Een mid­dag vol muziek, gas­ten, ver­halen en anek­dotes over 35 jaar Moulin Blues in Ospel. Er zal terug wor­den gekeken op unieke optre­dens, grap­pige momenten en ver­halen van voor en achter het podi­um.

Je bent bij bei­de even­e­menten van harte welkom. De even­e­menten zijn gratis toe­ganke­lijk en pro­motie­ma­te­ri­aal is er kosteloos verkri­jg­baar.