Doghouse Sam & his Magnatones

Dog­house Sam & his Mag­na­tones

Speelde in  2018

Dog­house Sam (gitaar/​zang), Franky Gomez (drums) en Jack o Roonie (con­tra­bas) vor­men samen Dog­house Sam & His Mag­na­tones. Voor de doorgewin­ter­de bezoek­er van Moulin Blues bevat dit Belgisch/​Nederlandse gezelschap min­stens één bek­end gezicht… Onze eigen pre­sen­ta­tor Wouter Celis aka Dog­house Sam” zal namelijk enigszins moeten mul­ti-tasken tij­dens Moulin Blues 2018. Daar­naast gaf dit trio tij­dens Moulin Blues 2013 al eens een spet­terend optre­den in de kleine tent.

Dog­house Sam en zijn Mag­na­tones hebben onder­tussen hun sporen ver­di­end en we mogen ze inmid­dels met recht een geves­tigde naam in de Europese blues scene noe­men. Ze bracht­en onlangs hun derde album Going Place” uit en in hun jonge verleden won­nen ze de Bel­gian Blues Chal­lenge in 2014, en eindig­den 2de op de Euro­pean Blues Cal­lenge van 2015. Dat zijn adel­brieven die tellen.

Drie ras­muzikan­ten bren­gen tra­di­tionele roots, en blues uit de jaren 50 samenge­bracht in een eigen sti­jl… en dan mak­en ze er alti­jd een heel mooi feestje van!